ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення обласної ради

18 грудня 2015 року № 4

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про президію Миколаївської обласної ради 
сьомого скликання

 

Розділ 1. Загальні положення

 

Стаття 1.

            Це Положення визначає порядок організації роботи президії, прийняття рішень та інші питання її діяльності.

Президія обласної ради у своїй роботі керується Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", іншими нормативно-правовими актами, Регламентом Миколаївської обласної ради сьомого скликання та цим Положенням.

 

Стаття 2.

         Президія Миколаївської обласної ради сьомого скликання (далі – президія) утворюється обласною радою та діє в межах строку її повноважень відповідно до Закону України  "Про місцеве самоврядування в Україні".

        Президія є дорадчим органом Миколаївської обласної ради, який попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачається внести на розгляд ради, координує роботу постійних комісій ради.

         

Стаття 3.

         До складу президії обласної ради входять голова обласної ради, перший заступник, заступник голови обласної ради, голови постійних комісій обласної ради, уповноважені представники депутатських груп і фракцій Миколаївської обласної ради сьомого скликання.

        Президію очолює голова обласної ради.

 

Розділ 2. Організація роботи президії Миколаївської

обласної ради сьомого скликання

 

Стаття 4.

         Основною організаційною формою діяльності президії обласної ради є засідання, яке скликається в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

        Засідання президії скликається і проводиться головою обласною ради, а в разі його відсутності - першим заступником голови обласної ради. Засідання президії обласної ради може скликатися (у тому числі невідкладно) за ініціативою не менш як 1/3 членів президії обласної ради від її загального складу.         

        Засідання президії обласної ради є правоможним, якщо в ньому бере участь більше половини членів президії від її загального складу, визначеного відповідно до статті 57 Закону України "Про місцеве  самоврядування в Україні" та цього Положення. 

       

Стаття 5.

           У засіданнях президії обласної ради з правом ухвального голосу беруть участь особи, які входять до її складу відповідно до цього Положення.

          У разі відсутності голови постійної комісії обласної ради на засіданні президії обласної ради право ухвального голосу з питань організації роботи обласної ради та її органів (за винятком роботи безпосередньо президії обласної ради) мають заступник голови або секретар постійної комісії обласної ради, присутність якого зараховується до загального складу, що визначає правоможність засідання.

          У засіданнях президії має право брати участь голова обласної державної адміністрації з правом дорадчого голосу.

          У засіданнях президії за запрошенням голови обласної ради можуть брати участь депутати обласної ради, які не входять до її складу, з правом дорадчого голосу.

          На засідання президії обласної ради можуть бути запрошені заступники голови обласної державної адміністрації, посадові особи відповідних структурних підрозділів обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування області, представники підприємств, установ, організацій, засобів масової інформації тощо.

          За дорученням голови обласної ради на засіданнях президії можуть бути присутні відповідальні представники виконавчого апарату обласної ради.

 

Стаття 6.

 Члени президії обласної ради та запрошені повідомляються про засідання президії та питання, які планується розглянути, не пізніш як за 3 дні, а у виняткових випадках - за 1 день. Членам президії та запрошеним надаються необхідні матеріали.

 

Стаття 7.

           Президія обласної ради приймає рішення, які мають дорадчий характер. Рішення президії з питань, які належать до її відання, приймаються більшістю голосів від присутніх на засіданні.

          Рішення президії є відкритими і надаються на запит відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".

          Рішення президії обласної ради з метою розгляду та відповідного реагування надсилаються виконавчим апаратом обласної ради органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування та іншим зацікавленим особам.

 

Стаття 8.

 Засідання президії обласної ради оформляється протоколом. Протокол засідання президії підписується головою обласної ради а в разі його  відсутності – першим заступником або заступником голови обласної ради, який вів засідання.

Протоколи засідань президії можуть надаватися для ознайомлення членам президії, а також іншим депутатам обласної ради за їх письмовим зверненням.

Протоколи та рішення президії підписуються головою або першим заступником голови обласної ради.

 

Розділ 3. Повноваження президії

Миколаївської обласної ради сьомого скликання

 

Стаття 9.

 Президія обласної ради:

 розглядає проекти рішень обласної ради, які включені до проекту порядку денного пленарних засідань обласної ради;

 попередньо готує пропозиції і рекомендації з питань, включених до проекту порядку денного пленарних засідань обласної ради;

координує діяльність постійних комісій обласної ради;

 має право вносити пропозиції щодо розгляду постійними комісіями обласної ради питань, які належать до їх відання;

 готує звернення до відповідних органів влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, засобів масової інформації з нагальних питань, що стосуються розвитку області;

 контролює хід виконання рішень обласної ради та президії.

 

Стаття 10.

Президія обласної ради має право утворювати тимчасові комісії з числа депутатів – членів президії та спеціалістів з метою вивчення питань, які планується розглянути на засіданні президії, підготовки пропозицій щодо звернень органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій усіх форм власності, а також проектів рішень, які вносяться на розгляд ради.

 

Розділ 4. Організаційно-технічне забезпечення

діяльності президії Миколаївської обласної ради сьомого скликання

 

Стаття 11.

         Організаційне, правове, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності президії здійснюється виконавчим апаратом обласної ради.

 

Стаття 12.

 Порядок взаємодії президії обласної ради з працівниками виконавчого апарату визначається згідно з Положенням про виконавчий апарат обласної ради та посадовими інструкціями працівників виконавчого апарату обласної ради.

 

Стаття 13.

         Засідання президії проводяться гласно і відкрито. Робота президії обласної ради висвітлюється у засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Миколаївської обласної ради.

 

Розділ 5. Прийняття та внесення змін до цього Положення

 

Стаття 14.

 Це Положення приймається, доповнюється і змінюється обласною радою шляхом прийняття рішення у порядку, встановленому чинним законодавством України та Регламентом Миколаївської обласної ради сьомого скликання.

 

Стаття 15.

 Будь-які зміни до цього Положення стають постійною нормою і вносяться до основного тексту.