ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення обласної ради

18 грудня 2015 року № 3

 

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про постійні комісії  Миколаївської обласної ради

сьомого скликання

  

Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Стаття 1.

 Постійні комісії є органами обласної ради, що обираються з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду та підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради у межах повноважень, визначених Конституцією України, Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про статус депутатів місцевих рад" та іншими законами, Регламентом Миколаївської обласної ради сьомого скликання та цим Положенням.

Постійні комісії здійснюють свою роботу відповідно до визначеної цим Положенням функціональної спрямованості.

 

Стаття 2.

Положення про постійні комісії Миколаївської обласної ради - це нормативно-правовий документ, що розроблений відповідно до статті 47 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та регулює функціональну спрямованість, порядок роботи постійних комісій обласної ради, проведення їх засідань, повноваження голів, їх заступників, секретарів, членів постійних комісій, а також діяльність постійних комісій, яка випливає з їх повноважень, визначених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", іншими законами, Регламентом Миколаївської обласної ради сьомого скликання та цим Положенням.

 Стаття 3.

 Обласна рада утворює такі постійні комісії:

  з питань регіонального розвитку, планування, бюджету, фінансів та інвестицій;

 з питань законності, депутатської діяльності, антикорупційної і регуляторної політики, зв’язків з органами місцевого самоврядування та засобами масової інформації;

 з питань соціальної політики, охорони здоров'я, материнства, дитинства, розвитку зон відпочинку та туризму;

 з питань житлово-комунального господарства, регулювання комунальної власності, приватизації та капітального будівництва;

 з питань промислової політики та підприємництва, енергетики та енергозбереження, транспорту та розвитку інфраструктури;

 з питань аграрної політики, земельних відносин та соціального розвитку села;

 з питань культури, науки і освіти, сім'ї та молоді, спорту;

 з питань екології, охорони навколишнього середовища та використання природних ресурсів.

 

Стаття 4.

 Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень за поданням голови обласної ради  у складі голови, заступника, секретаря і членів постійної комісії з урахуванням пропорційного представництва політичних партій (фракцій) у кожній постійній комісії.

Всі інші питання структури постійної комісії вирішуються відповідною комісією шляхом прийняття нею відповідних рішень.

 

Стаття 5.

Кількісний склад кожної постійної комісії визначається обласною радою і не може становити менш як 5 депутатів. У разі якщо кількісний склад постійної комісії становить менше визначеної чисельності, постійна комісія не може здійснювати свою роботу.

У разі необхідності за поданням голови обласної ради може бути створено нові постійні комісії, ліквідовано раніше створені комісії, змінено їх кількісний  та персональний склад.

До складу постійних комісій не можуть входити голова обласної ради, перший заступник та заступник голови обласної ради.

Усі члени постійної комісії мають рівні права.

 

Стаття 6.

Депутат обласної ради повинен входити до складу однієї із постійних комісій. Усі члени постійної комісії мають рівні права і працюють у постійних комісіях на громадських засадах.

За рішенням обласної ради голова постійної комісії з питань регіонального розвитку, планування, бюджету, фінансів та  інвестицій може працювати в раді на постійній основі, виконуючи функції і завдання, що передбачені Положенням про виконавчий апарат обласної ради та посадовою інструкцією.

 

Стаття 7.

 Постійні комісії Миколаївської обласної ради є підзвітними раді та відповідальними перед нею.

Голова обласної ради, перший заступник, заступник голови обласної ради координують діяльність постійних комісій обласної ради, дають їм доручення та сприяють організації виконання їх рекомендацій.

Постійні комісії не мають права виступати від імені обласної ради.

Усі постійні комісії мають рівні права в обласній раді.

 

Стаття 8.

 Постійні комісії Миколаївської обласної ради здійснюють свою діяльність на принципах законності, колегіальності, гласності, вільного обговорення і вирішення питань та ініціативи  членів постійних комісій.

Постійні комісії у своїй діяльності співпрацюють з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями  усіх форм власності, об’єднаннями громадян,  що розташовані на території Миколаївської області, вивчають та враховують громадську думку.

 

 Розділ 2. ФУНКЦІЇ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 

Стаття 9.

 Основними функціями постійних комісій є:

 1) попередній розгляд проектів рішень, програм соціально-економічного,  культурного розвитку,  інших цільових програм, які вносяться на розгляд обласної ради, обласного бюджету, звітів про виконання бюджету та обласних програм; підготовка висновків та рекомендацій з цих питань;

2) вивчення і підготовка питань про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інших питань, що вносяться на розгляд ради, підготовка висновків та рекомендацій з цих питань;

 3) виступи на сесіях обласної ради з доповідями або співдоповідями;

 4) розробка проектів рішень обласної ради з питань, що належать до відання обласної ради;

 5) попередній розгляд кандидатур, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження обласною радою, підготовка висновків та рекомендацій з цих питань;

 6)  вивчення діяльності підзвітних і підконтрольних обласній раді органів, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, а також інших органів з питань, віднесених до відання ради, надання рекомендацій за результатами цієї роботи на розгляд їх керівників, а в разі необхідності - на розгляд обласної ради;

 7) розгляд звернень, заяв (клопотань), скарг, що відносяться до їх  функціональної спрямованості;

 8) здійснення контролю за виконанням рішень та програм, затверджених обласною радою, власних висновків та рекомендацій;

 9) здійснення аналізу діяльності обласної державної адміністрації щодо виконання делегованих повноважень з питань, що належать до функціональної спрямованості постійної комісії.

 

Стаття 10.

 Постійна комісія обласної ради з питань регіонального розвитку, планування, бюджету, фінансів та інвестицій:

 1) попередньо розглядає внесені на затвердження ради проекти поточних та перспективних планів економічного і соціального розвитку області, готує висновки та рекомендації з цих питань;

 2) заслуховує звіти про виконання планів економічного і соціального розвитку області, економічної реформи, виконання обласного бюджету з урахуванням інформації державної статистики та структурних підрозділів облдерж-адміністрації, готує висновки та рекомендації з цих питань;

 3) розглядає внесений на затвердження ради проект обласного бюджету або зміни до нього, вивчає звіти про його виконання;

 4) аналізує залучення додаткових джерел надходжень до бюджету та ефективність використання бюджетних коштів;

 5) у встановленому порядку розробляє або бере участь у розробці проектів рішень ради та пропозицій з питань економічного і соціального розвитку області, бюджетно-фінансових питань, інвестицій, економічної реформи;

 6) аналізує стан фінансування обласних програм, вносить відповідні пропозиції;

 7) вивчає питання щодо соціально-економічного розвитку та фінансової стабільності міст і районів області; аналізує питання щодо виконання місцевих бюджетів;

 8) розглядає питання щодо сприяння інвестиційній діяльності в області, вносить пропозиції щодо її подальшого розвитку;

 9) аналізує питання щодо участі органів місцевого самоврядування області в інвестиційних конкурсах проектів та програм, вносить пропозиції щодо участі обласної ради у відповідних конкурсах, готує проекти необхідних документів;

 10) координує питання щодо підготовки та проведення обласного конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування;

 11) координує роботу обласної ради у питаннях міжнародного співробітництва та зв’язків із представництвами інших держав та міжнародних організацій, вносить пропозиції з цих питань;

 12) аналізує діяльність обласної державної адміністрації стосовно виконання делегованих повноважень щодо забезпечення збалансованого економічного і соціального розвитку Миколаївської області, сприяння інвестиційній привабливості регіону;

 13) здійснює контроль за виконанням рішень обласної ради та обласних програм, які належать до функціональної спрямованості постійної комісії, а також власних висновків і рекомендацій, вносить пропозиції з цих питань.

 

Стаття 11.

 Постійна комісія обласної ради з питань законності, депутатської діяльності, антикорупційної і регуляторної політики, зв’язків з органами місцевого самоврядування та засобами масової інформації:

1) відповідно до функціональної спрямованості постійної комісії вивчає питання щодо ситуації у сфері законності, правопорядку та захисту прав громадян, пожежної безпеки та надзвичайних ситуацій, готує висновки та рекомендації з цих питань;

 2) бере участь у реалізації обласною радою антикорупційної політики в установленому чинним законодавством порядку;

 3) сприяє взаємодії обласної ради з органами державної влади та місцевого самоврядування, політичними партіями та об'єднаннями громадян, громадськими організаціями, засобами масової інформації, яка спрямована на розвиток партнерських відносин і поглиблення співробітництва, готує висновки і рекомендації з цих питань;

 4) вивчає та узагальнює досвід роботи органів місцевого самоврядування на території Миколаївської області, вносить пропозиції щодо поширення позитивного досвіду;

 5) координує питання щодо співпраці із Всеукраїнською асоціацією органів місцевого самоврядування "Українська асоціація районних та обласних рад", Асоціацією міст України, Всеукраїнською асоціацією сільських та селищних рад, іншими асоціаціями органів місцевого самоврядування;

 6) розглядає кандидатури осіб, які пропонуються на посаду головного редактора друкованого органу обласної ради - газети "Рідне Прибужжя", попередньо заслуховує звіти головного редактора видання, бере участь у розгляді питань про припинення трудових відносин з відповідним керівником;

 7) у встановленому порядку бере участь у здійсненні обласною радою державної регуляторної політики відповідно до Закону України "Про здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності";

 8) відповідно до чинного законодавства сприяє депутатам обласної ради у здійсненні депутатської діяльності, надає відповідну допомогу, здійснює контроль за дотриманням депутатами обласної ради правил депутатської етики, основних обов’язків депутата в раді, у тому числі щодо участі у роботі ради, постійних комісій обласної ради, готує висновки та рекомендації з цих питань;

 9) узагальнює інформацію щодо результатів проведення звітів депутатами обласної ради перед виборцями, готує пропозиції з цих питань;

 10) аналізує пропозиції стосовно дотримання Регламенту Миколаївської обласної ради сьомого скликання та інших документів, що стосуються організації роботи обласної ради, її органів та виконавчого апарату, готує відповідні проекти рішень на розгляд обласної ради;

 11) попередньо розглядає питання, що стосуються уточнення найменувань, перейменувань населених пунктів області або зміни їх категорії, бере участь у підготовці рішень обласної ради з цих питань;

 12) попередньо розглядає питання дострокового припинення повноважень депутатів обласної ради у випадках, установлених чинним законодавством;

 13) здійснює контроль за виконанням рішень обласної ради та обласних програм, які належать до функціональної спрямованості постійної комісії, власних висновків та рекомендацій, вносить пропозиції з цих питань.

 

Стаття 12.

 Постійна комісія обласної ради з питань соціальної політики, охорони здоров'я, материнства, дитинства, розвитку зон відпочинку та туризму:

 1) вивчає питання щодо ситуації у галузі охорони здоров’я, соціального захисту населення та роботи з ветеранськими організаціями області, реалізації державної політики у сфері материнства і дитинства, зайнятості та пенсійного забезпечення, готує висновки та рекомендації з цих питань;

 2) розглядає та бере участь у підготовці проектів рішень і програм з питань, які належать до функціональної спрямованості постійної комісії, заслуховує звіти, аналізує питання стосовно фінансування відповідних заходів;

 3) аналізує питання щодо рівня організації медичного обслуговування та надання медичних послуг населенню області, розвитку мережі та поліпшення матеріально-технічного стану відповідних закладів, вносить пропозиції з цих питань;

 4) вивчає питання стосовно надання соціальної допомоги окремим категоріям громадян за рахунок коштів місцевих бюджетів, аналізує роботу відповідних закладів, вносить пропозиції з цих питань;

 5) аналізує проекти статутів (положень) закладів галузі охорони здоров’я та соціального захисту, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області, готує висновки та рекомендації з цих питань;

 6) попередньо розглядає кандидатури осіб, які пропонуються для призначення на посаду керівників закладів охорони здоров’я, соціального захисту, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області, готує висновки та рекомендації з цих питань; бере участь у розгляді питань про припинення трудових відносин з відповідними керівниками;

 7) вивчає економічні, соціальні проблеми, пов’язані із розвитком зон відпочинку та рекреації на території Миколаївської області, вносить пропозиції щодо ефективного використання ресурсів відповідних об’єктів, готує висновки та рекомендації з цих питань;

 8) аналізує питання щодо розвитку туристичної галузі Миколаївської області, вносить пропозиції щодо популяризації туризму, вирішення комплексу проблемних питань у цій сфері;

 9) здійснює контроль за виконанням рішень обласної ради та обласних програм, які належать до функціональної спрямованості постійної комісії, власних висновків та рекомендацій, вносить пропозиції з цих питань.

 

Стаття 13.

 

Постійна комісія обласної ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання комунальної власності, приватизації та капітального будівництва;

 

1) у межах повноважень здійснює контроль за виконанням обласною державною адміністрацією делегованих повноважень з питань управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області;

 2) у встановленому порядку вивчає питання щодо утворення, припинення або реорганізації суб’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області, затвердження їх статутів (положень) тощо;

3) відповідно до компетенції аналізує роботу підприємств та інших суб’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області, у тому числі в частині ефективного використання майна, готує висновки та рекомендації з цих питань;

 4) аналізує інформацію щодо показників фінансово-господарської діяльності підприємств спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області, заслуховує звіти їх керівників, вносить пропозиції;

 5) аналізує ситуацію у сфері житлово-комунального господарства області, готує висновки та рекомендації з цих питань;

 6) у межах повноважень вивчає питання щодо здійснення на території області будівництва об’єктів, яке проводиться за рахунок коштів державного або обласного бюджетів;

 7) розглядає проекти правил забудови і благоустрою населених пунктів області, внесених на розгляд обласної ради, інших питань у сфері архітектури;

 8) у встановленому порядку вивчає пропозиції щодо прийняття (передачі) майна у/зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області,  готує висновки та рекомендації з цих питань;

 9) вивчає пропозиції щодо переліку об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області, які підлягають та які не підлягають приватизації. У встановленому порядку розглядає питання щодо відчуження (продажу) відповідного майна, вносить пропозиції з цих питань;

 10) вносить пропозиції щодо доцільності списання в установленому порядку майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області, готує висновки та рекомендації з цих питань;

 11) у встановленому порядку розглядає питання щодо передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області, у тому числі щодо напрямів його використання, вносить пропозиції з цих питань;

 12) розглядає пропозиції щодо передачі у позичку майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області, готує висновки та рекомендації з відповідних питань;

 13) у межах функціональної спрямованості комісії вивчає пропозиції щодо кандидатур на посади керівників підприємств спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області, бере участь у розгляді питань про припинення трудових відносин з відповідними керівниками;

 14) здійснює контроль за виконанням рішень обласної ради та обласних програм, які належать до функціональної спрямованості постійної комісії, власних висновків та рекомендацій, вносить пропозиції з цих питань.

 

Стаття 14.

 Постійна комісія обласної ради з питань промислової політики та підприємництва, енергетики та енергозбереження, транспорту та розвитку інфраструктури:

1) у межах повноважень вивчає питання у сфері промисловості,  енергетики, інформатизації та зв’язку Миколаївської області, вносить пропозиції та готує висновки і рекомендації з відповідних питань;

 2) здійснює аналіз стану розвитку підприємництва та реалізації заходів щодо проведення державної політики у сфері господарської діяльності на території області;

 3) у межах компетенції вивчає питання щодо реалізації державної політики у сфері захисту прав споживачів та торговельно-побутового обслуговування населення, вносить відповідні пропозиції з цих питань;

 4) вивчає пропозиції щодо реалізації комплексу заходів з енергозбереження, готує висновки та рекомендації з цих питань;

 5) вивчає стан галузі дорожнього господарства Миколаївської області, аналізує обсяги фінансування та стан використання коштів, виділених на реконструкцію, ремонт, будівництво та експлуатаційне утримання автомобільних доріг на території Миколаївської області, готує висновки та рекомендації з цих питань;

 6) вивчає питання щодо використання коштів, які виділяються на вирішення соціально-екологічних проблем, пов’язаних із завершенням будівництва Ташлицької ГАЕС, вносить конкретні пропозиції з цих питань, здійснює контроль за виконанням відповідних рішень обласної ради;

 7) розглядає, готує або бере участь у підготовці проектів рішень обласної ради та обласних програм з питань, що стосуються функціональної спрямованості постійної комісії, забезпечує контроль за виконанням  рішень обласної ради з цих питань, власних висновків та рекомендацій.

 

Стаття 15.

 

Постійна комісія обласної ради з питань аграрної політики, земельних відносин та соціального розвитку села:

 

1) вивчає питання розвитку аграрного сектора економіки області, заготівлі та переробки сільськогосподарської продукції, продовольчої безпеки, майнових відносин на селі, підтримки сільськогосподарських підприємств та сільського будівництва, готує відповідні висновки і рекомендації з цих питань;

 2) попередньо розглядає, готує або бере участь у підготовці на розгляд обласної ради проектів рішень з питань агропромислового розвитку, готує висновки та рекомендації з цих питань;

3) у межах повноважень вивчає стан раціонального використання земель, організації землеустрою та охорони земель на території Миколаївської області, готує відповідні висновки та рекомендації;

 4) попередньо розглядає питання щодо встановлення (зміни) меж населених пунктів області, які вносяться на розгляд обласної ради;

 5) вивчає питання використання коштів, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, готує відповідні висновки та рекомендації з цих питань;

 6) розглядає питання щодо стану використання об’єктів водного фонду (ставків) на території області в частині реалізації на території області державної політики у сфері аквакультури та розвитку рибницьких господарств;

 7) вивчає питання щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлово-побутових умов сільського населення в межах дії відповідної обласної програми;

 8) здійснює контроль за виконанням рішень обласної ради та обласних програм, які належать до функціональної спрямованості постійної комісії, власних висновків та рекомендацій, вносить пропозиції з цих питань.

 

Стаття 16.

 Постійна комісія обласної ради з питань з питань культури, науки і освіти, сім’ї та молоді, спорту:

 1) у межах компетенції вивчає питання щодо розвитку галузей освіти, дошкільного виховання та науки, вносить пропозиції щодо ефективності роботи та поліпшення матеріально-технічного стану відповідних закладів, зокрема тих, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області;

 2) відповідно до повноважень аналізує питання у сфері культури та мистецтв, розвитку мережі відповідних закладів, підтримки музейної та бібліотечної справи, книговидання, охорони національного культурного надбання, у тому числі культурної спадщини на території області, готує висновки та рекомендації з цих питань;

 3) розглядає питання щодо розвитку фізичної культури і спорту на території області, у межах компетенції вивчає роботу закладів, громадських організацій та товариств фізкультурно-спортивної спрямованості, аналізує матеріально-технічний стан об’єктів мережі, вносить відповідні пропозиції; 

4) вивчає стан реалізації в областідержавної молодіжної політики щодо соціального становлення та розвитку молоді, молодіжних громадських організацій, підтримки молодих сімей, готує висновки та рекомендації з цих питань; 

5)у межах компетенції вивчає питання щодо реалізації державної політики у сферіміжнаціональних відносин та захисту прав національних меншин на території області, вносить відповідні пропозиції;

 6) вивчає питання щодо стану розвитку і використання української мови та мов національних меншин на території Миколаївської області, вносить відповідні пропозиції;

 7) у межах повноважень розглядає питання щодо реалізації державної політики у сфері релігії та релігійних організацій;

8) попередньо розглядає кандидатури осіб, які пропонуються для призначення на посаду керівників закладів освіти, науки, культури, фізичного виховання, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області, готує висновки та рекомендації з цих питань, бере участь у розгляді питань про припинення трудових відносин з відповідними керівниками;

 9) за пропозицією облдержадміністрації вивчає питання щодо утворення, ліквідації або реорганізації підприємств, установ, організацій відповідних галузей, що належать до спільної власності територіальних громад Миколаївської області, затвердження їх статутів (положень), готує відповідні висновки та рекомендації з цих питань;

 10) здійснює контроль за виконанням рішень обласної ради та обласних програм, які належать до функціональної спрямованості постійної комісії, власних висновків та рекомендацій, вносить пропозиції з цих питань.

 

Стаття 17.

 

Постійна комісія обласної ради з питань екології, охорони навколишнього середовища та використання природних ресурсів:

 

1) вивчає стан раціонального використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки на території області;

 2) попередньо розглядає питання щодо створення об’єктів природно-заповідного фонду на території області, здійснює контроль за виконанням відповідних рішень обласної ради;

 3) вивчає роботу об’єктів природно-заповідного фонду, які створені та діють на території Миколаївської області, готує висновки та рекомендації з цих питань;

 4) бере участь у підготовці проектів рішень обласної ради з питань охорони навколишнього середовища, екологічної безпеки, лісокористування та мисливського господарства, раціонального використання природних ресурсів, готує висновки та рекомендації з цих питань;

 5) попередньо розглядає питання щодо надання погодження суб’єктам господарювання на отримання спеціальних дозволів на користування надрами, гірничих відводів, вносить пропозиції обласній раді з цих питань, готує відповідні проекти рішень, які вносяться на розгляд обласної ради;

 6) у встановленому порядку вивчає питання щодо надання суб’єктам господарювання у користування мисливських угідь на території Миколаївської області, готує висновки та рекомендації з цих питань;

 7) вивчає дотримання підприємствами, установами, організаціями, розташованими на території області, законодавства, що регулює суспільні відносини у галузі екології та охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів, у межах компетенції вносить пропозиції з цих питань; 

 8) вивчає питання щодо участі  суб’єктів господарювання - надрокористувачів у соціально-економічному розвитку відповідної територіальної громади, вносить пропозиції з цих питань;

 9) попередньо розглядає питання про надання у користування мисливських угідь на території області, у межах повноважень здійснює контроль за виконанням відповідних рішень, вносить обласній раді пропозиції з цих питань;

 10) вивчає внесений на затвердження ради перелік об’єктів, видатки на які проводяться за рахунок коштів обласного цільового фонду охорони навколишнього природного середовища, розглядає звіти про використання цих коштів;

 11) попередньо розглядає кандидатури осіб, які пропонуються для призначення на посаду керівників регіональних ландшафтних парків Миколаївської області, готує висновки з цих питань, бере участь у розгляді питань про припинення трудових відносин з відповідними керівниками;

 12) здійснює контроль за виконанням рішень обласної ради та обласних програм, які належать до функціональної спрямованості постійної комісії, власних висновків та рекомендацій, вносить пропозиції з цих питань.

 

 

Розділ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 

Стаття 18.

 Основною формою роботи постійної комісії є її засідання, у тому числі й виїзні. Засідання комісії скликається в міру необхідності і є правоможним, якщо в ньому бере участь не менш як половина депутатів від загального складу комісії.

 Стаття 19.

 Засідання постійної комісії відповідно до затвердженого нею плану роботи або за дорученням обласної ради, голови обласної ради чи за власною ініціативою скликає голова постійної комісії.

Голова постійної комісії зобов'язаний скликати засідання комісії, якщо на цьому наполягає не менше однієї третини членів комісії. У разі якщо голова комісії на вимогу її членів не скликає засідання, члени комісії можуть самостійно провести таке засідання з обранням головуючого.

У разі неможливості взяти участь у роботі комісії депутат обласної ради -  член постійної комісії особисто завчасно повідомляє про це голову постійної комісії.

 

Стаття 20.

 Питання, що належать до повноважень кількох постійних комісій, за власною ініціативою комісій, а також за дорученням обласної ради, голови обласної ради або його заступників можуть розглядатися постійними комісіями спільно.

За погодженням між собою спільні засідання постійних комісій веде один із голів цих комісій.

Під час проведення спільних засідань кількох постійних комісій рішення, висновки або рекомендації приймаються більшістю голосів від загального складу кожної із постійних комісій.  

  

Стаття 21.

 За результатами вивчення і розгляду питань на засіданні постійної комісії більшістю голосів від загального складу комісії шляхом відкритого голосування приймаються:

 1) рекомендації - стосовно розгляду питань за власною ініціативою комісії, за дорученням ради, голови та заступників голови обласної ради або з  питань  стосовно контрольної діяльності постійної комісії;

 2) висновки - про проекти рішень обласної ради, внесені на розгляд сесії обласної ради, а також стосовно кандидатур, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження  обласною радою;

 3) рішення - з питань, що стосуються організації роботи постійної комісії.

 Рекомендації, висновки та рішення постійної комісії, прийнятті на її засіданні, підписуються головою постійної комісії, а в разі його відсутності - заступником голови або секретарем комісії.

Рекомендації і висновки, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.

 

Стаття 22.

 На кожному засіданні постійної комісії ведеться протокол, у якому зазначається:

 дата і місце проведення засідання;

 прізвище головуючого на засіданні, список членів комісії, присутніх та відсутніх на засіданні, із зазначенням причин;

 порядок денний засідання;

 розгляд питань порядку денного, список депутатів та запрошених, які виступили під час обговорення;

 назви документів, що розглядалися на засіданні постійної комісії;

 результати голосування з питань порядку денного. За рішенням комісії до протоколу можуть заноситися поіменні результати голосування;

 прийняті рекомендації, висновки, рішення.

 Протокол засідання постійної комісії підписується головою (головуючим) та секретарем комісії.

Висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими та оприлюднюються на офіційному веб-сайті Миколаївської обласної ради і надаються на запит відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".

 

Стаття 23.

 Рекомендації та висновки постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями та посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи постійним комісіям повинно бути повідомлено в установлений ними строк або у строк, установлений чинним законодавством. 

 

Стаття 24.

 Постійна комісія з питань, що розглядаються, може запитувати думку інших постійних комісій.

У засіданнях постійних комісій обласної ради з правом дорадчого голосу можуть брати участь депутати обласної ради, які не входять до складу цієї комісії, про що завчасно повідомляється голова постійної комісії.

 

Стаття 25.

 На засідання постійних комісій обласної ради можуть запрошуватися представники органів виконавчої влади, посадові особи органів місцевого самоврядування, працівники виконавчого апарату обласної ради, представники підприємств, установ, організацій, засобів масової інформації, інші посадові особи.

У разі необхідності постійна комісія може прийняти рішення про проведення закритого засідання.

 

Стаття 26.

 Для підготовки питань, що розглядаються, постійні комісії обласної ради можуть створювати робочі групи зі свого складу із залученням представників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадськості, вчених, фахівців, працівників виконавчого апарату обласної ради тощо.  

Постійні комісії можуть створювати спільні робочі групи.

  

Стаття 27.

 Організація роботи постійної комісії обласної ради покладається на голову постійної комісії.

 Голова постійної комісії:

 скликає, організовує повідомлення членів комісії про проведення засідання постійної комісії та його порядок денний, а також веде засідання комісії;

 надає доручення членам комісії з організації  роботи постійної комісії;

 представляє постійну комісію в президії, а також у відносинах з державними і громадськими органами та організаціями, підприємствами, установами, громадянами;

 забезпечує участь у засіданні постійної комісії представників органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадських організацій та органів самоорганізації населення, фахівців, вчених, представників засобів масової інформації;

 організовує контроль за виконанням  рекомендацій, висновків та рішень постійної комісії;

 підписує протоколи засідань, рекомендації, висновки, рішення постійної комісії;

 вносить пропозиції щодо плану роботи комісії, порядку денного засідань постійної комісії та регламенту її роботи;

 інформує членів постійної комісії про офіційні документи, листи, що надійшли на адресу комісії, а також робить інші повідомлення, які стосуються діяльності комісії;

 з метою відповідного реагування періодично інформує депутатські фракції та групи щодо участі депутатів обласної ради – членів відповідних фракцій або груп у засіданнях постійної комісії.

 Про роботу постійної комісії її голова в установленому чинним законодавством України порядку звітує перед обласною радою.

  

Стаття 28.

 Заступник голови постійної комісії у разі відсутності та за дорученням голови постійної комісії:

 виконує обов’язки голови постійної комісії;

 представляє постійну комісію на засіданні президії обласної ради;

 виконує завдання з організації роботи постійної комісії;

 узагальнює матеріали з метою розгляду питань на засіданні постійної комісії;

 підписує протоколи засідань, рекомендації, висновки та рішення постійної комісії;

 організовує роботу з підготовки звітів, інформацій та інших матеріалів, що стосуються роботи постійної комісії обласної ради.

 

Стаття 29.

 Секретар постійної комісії:

 здійснює аналіз участі депутатів  обласної ради у засіданнях  постійної комісії обласної ради, за погодженням із головою постійної комісії обласної ради узагальнює та надає матеріали до постійної комісії з питань законності, депутатської діяльності та захисту прав громадян;

 забезпечує ведення діловодства постійної комісії;

 організовує контроль за виконанням рішень, висновків та рекомендацій постійної комісії та забезпечує її членів необхідними матеріалами і документами;

 бере участь у підготовці протоколів, рекомендацій, висновків, рішень, що приймаються  постійною комісією;

 контролює виконання планів роботи постійної комісії;

 спільно з виконавчим апаратом обласної ради здійснює підготовку матеріалів на засідання постійної комісії обласної ради;

 за дорученням голови постійної комісії бере участь у засіданні президії обласної ради.

 

Стаття 30.

 Документи і матеріали постійної комісії групуються за такими напрямами:

 список членів постійної комісії у розгорнутій формі, табель обліку роботи членів комісії;

 протоколи засідань постійної комісії, висновки, рекомендації та рішення комісії;

 план роботи обласної ради, плани роботи постійної комісії;

 довідки, акти, інформація та інші матеріали, листування постійної комісії;

 рішення обласної ради, рішення президії обласної ради, що стосуються відання постійної комісії.

 

 Стаття 31.

 Під час ведення діловодства постійні комісії обласної ради дотримуються вимог Інструкції з діловодства у Миколаївській обласній раді.  

Ведення діловодства постійної комісії забезпечує її секретар.

 

Стаття 32.

 Проект плану роботи постійної комісії готується головою комісії і затверджується на засіданні постійної комісії.

 

 

Розділ 4. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 

Стаття 33.

 Постійним комісіям Миколаївської обласної ради відповідно до Регламенту Миколаївської обласної ради сьомого скликання належить право вносити на розгляд обласної ради та її президії питання, що належать до відання комісії відповідно до її функціональної спрямованості. Представники постійних комісій обласної ради виступають на пленарних засіданнях обласної ради з доповідями і співдоповідями з питань, що належать до їх відання.

З питань, внесених постійними комісіями до обласної ради, або переданих постійним комісіям на попередній чи додатковий розгляд, постійні комісії визначають своїх доповідачів або співдоповідачів.

З питань, підготовлених постійними комісіями спільно, постійні комісії можуть виступати зі спільними доповідями і співдоповідями або окремо подавати свої зауваження та  пропозиції.

 

Стаття 34.

 Постійні комісії обласної ради з питань, які належать до їх відання, в установленому чинним законодавством порядку мають право отримувати від керівників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та їх філій і відділень необхідні матеріали і документи.

З метою отримання інформації, необхідної для роботи, постійна комісія може направляти листи, які готуються та реєструються в порядку, передбаченому Інструкцією з діловодства у Миколаївській обласній раді.

 

Стаття 35.

 Постійні комісії обласної ради мають право запрошувати для участі у своїй роботі депутатів обласної ради, які входять до складу інших постійних комісій, представників державних і громадських органів та організацій, наукових установ, спеціалістів і вчених .

Постійні комісії мають право утворювати у своєму складі підкомісії за галузевим принципом.

Постійні комісії мають право вивчати досвід роботи постійних комісій інших органів місцевого самоврядування, у тому числі з виїздом на місце.

 

Стаття 36.

Члени постійної комісії мають право:

 вносити пропозиції про розгляд на засіданнях постійних комісій питань, віднесених до їх компетенції, а також брати участь в обговоренні рекомендацій, пропозицій, висновків та прийнятті рішень. Пропозиції членів постійної комісії на їх вимогу повинні бути поставлені на голосування під час проведення засідання постійної комісії;

 викласти свою окрему думку як доповнення до рекомендацій, висновків та рішень  постійної комісії;

 за дорученням керівництва обласної ради брати участь у парламентських слуханнях, засіданнях комітетів Верховної Ради України, інших заходах, які проводяться органами державної влади.

  

Члени постійної  комісії зобов'язані:

 бути присутніми на засіданнях постійних комісій;

 брати участь у роботі постійних комісій;

 у межах повноважень виконувати доручення, визначені рішеннями постійних комісій та надані керівництвом обласної ради і головою постійної комісії обласної ради.

 

Стаття 37.

 Члени постійних комісій обласної ради за дорученням комісій та за своєю ініціативою вивчають на місцях питання, що належать до їх відання, узагальнюють пропозиції державних, громадських органів, організацій і громадян та передають свої висновки і пропозиції в комісії.

 

 

Розділ 5. ОРГАНІЗАЦІЙНО – ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ МИКОЛАЇВСЬКОЇ

ОБЛАСНОЇ РАДИ  СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 

Стаття 38.

 Організаційно-інформаційне, технічне та матеріальне забезпечення діяльності постійних комісій Миколаївської обласної ради сьомого скликання здійснюється виконавчим апаратом обласної ради.

 

Стаття 39.

 Порядок взаємодії постійних комісій обласної ради з працівниками виконавчого апарату визначається згідно з функціональними обов’язками першого заступника та заступника голови обласної ради, Положенням про виконавчий апарат Миколаївської обласної ради сьомого скликання та посадовими інструкціями працівників виконавчого апарату обласної ради.

 

Стаття 40.

 Робота постійних комісій Миколаївської обласної ради сьомого скликання висвітлюється на офіційному веб-сайті Миколаївської обласної ради, в газеті "Рідне Прибужжя" та в інших засобах масової інформації.  

 

 Розділ 6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Стаття 41.

 Це Положення приймається, доповнюється та змінюється обласною радою шляхом прийняття рішення у порядку, встановленому чинним законодавством України та Регламентом Миколаївської обласної ради сьомого скликання.